Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Starbucks „Starbucks Kávéköltők” nyereményjáték játékszabályzata

Starbucks MAGYARORSZÁG

„Starbucks Kávéköltők” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

1.  A játék és a szervező

1.1.    Jelen szabályzat az AmRest Kávézó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01 09 890124, adószám: 14126444-2-41; a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett magyarországi Starbucks kávézók hivatalos Starbucks Magyarország Facebook-oldalán található „Starbucks Kávéköltők” elnevezésű internetes nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

1.2.    A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Splendidea Communications Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1 lház 4. em 1.; cégjegyzékszám: 01 09 710041; adószám: 12920352-2-41; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2.  Kik vehetnek részt a játékban?

2.1.    A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött magyar nyelvet értő és magyar nyelvet beszélő személy (a továbbiakban: Pályázó), aki érdeklődik a kultúra és az irodalom iránt és szeretné megosztani saját művét a szélesebb közönséggel. Pályázni magyarországi és határon túli településekről is lehet.

2.2.    Korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a Játékban való részvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételében cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy csak törvényes képviselőjének, illetve gondnokának engedélyével jogosult jelen Játékban részt venni. Amennyiben a döntőbe bekerülő, illetve nyertes korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a Játékban való részvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételében cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy, úgy a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével, illetve gondnokával együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője, illetve gondnoka járhat el. Szervező és Lebonyolító a döntőbe való bekerülést megelőzően felveszi a kapcsolatot a Pályázókkal, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a Játékban való részvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételében cselekvőképességében részlegesen korlátozott Pályázók esetén a Pályázó törvényes képviselőjével, illetve gondnokával a törvényes képviselő vagy gondnok írásos hozzájárulásának beszerzése, illetve a törvényes képviselő vagy gondnok eljárása céljából.

2.3.    A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, az AmRest Kávézó Kft., valamint a Játék szervezésében részt vevő jogi és természetes személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.4.    A Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Pályázó jelen játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.  A játék időtartama, menete

3.1.    A játék időtartamáról, a nyereményről, a nyertes kihirdetésének időpontjáról, a nyertesek számáról és a további tájékoztatás menetéről a Szervező a Játék meghirdetésekor tájékoztatást ad a 2024. 02. 22. napi, játékot meghirdető Facebook és Instagram üzenőfali, jegyzet típusú bejegyzésben. A Játék 2024.02.22-én reggel 9:00-kor kezdődik, és 2024. 03 .24-én 23:59-kor ér véget.

3.2.    A feladat, hogy a Pályázó 1 db (egy) magyar nyelven megírt, nyomtatásban még meg nem jelent, illetve nyilvánosság számára más formában közzé vagy hozzáférhetővé nem tett saját verset (költeményt) megírjon és videóra rögzítve előadjon „Generációk Egymás Közt” témában. A vers terjedelme maximálisan szóközzel 4000 karakter lehet, műfaját tekintve lírai alkotás, további műfaji megkötés nincs (a továbbiakban: Költemény). A feladat két részből áll: a Költemény megalkotása, valamint annak videóra rögzített előadása (a továbbiakban: Videópályamű, a Költemény és a Videópályamű együtt: Pályamű). Egy Pályázó csak egy Pályaművet adhat le a Játékban. A Költeményt a Pályázónak Word-dokumentumként vagy PDF-fájlként a Videópályaművel együtt elektronikus levélhez kell csatolnia és a [email protected] e-mail címre szükséges megküldenie. A Pályaművet legkésőbb 2024.03.24. 23:59-ig lehet megküldeni.

A Pályaműnek, annak megküldése során az alábbi formai elvásároknak kell megfelelnie:

  • A fájl elnevezése tartalmazza a Pályázó nevét és a Pályamű címét.
  • A Videópályamű elküldhető a https://wetransfer.com weboldal vagy Google Drive segítségével is.
  • A Videópályamű fájl formátuma .mp4 vagy .avi lehet.

3.3.    Egy Pályázó egyszer vehet részt a Játékban, a beküldött Pályamű utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható a Pályázó által.

3.4.    A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályaművek amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő témájú vagy tárgyú, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,
(vii) reklám értékűek vagy valamilyen formában reklámot, termék elhelyezést tartalmaznak, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek, (XI) versenytárs termékeire utalást, illetve azok megnevezését tartalmazzák. A Pályamű tartalmáért a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályaművel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Pályázóra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Pályázó Pályaművét a rajongói oldalról eltávolítsa és a Pályázót a Játékból vagy a rajongói oldalról kizárja. Emellett Pályázó vállalja a Szervező és Lebonyolító kármentesen tartását, továbbá azt, hogy a Pályamű vonatkozásában indított eljárások során beavatkozóként a perbe belép.

A Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy a Pályamű saját eredeti alkotása, arra nézve harmadik személynek nincs szerzői jogi igénye. Amennyiben a Pályaművel kapcsolatban harmadik személy szerzői jogi igénnyel lépne fel a Szervezővel szemben, Pályázó köteles a Szervezőt bármiféle kártérítési, kompenzációs, szerzői díjigénnyel szemben mentesíteni és a Játékból kizárásra kerül. Ennek megfelelően a Pályázó szintén tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pályaműként beküldött tartalom jogtisztasága vagy a nyilvánosság számára közzé vagy hozzáférhetővé tétele kapcsán Szervezőnek vagy Lebonyolítónak kételye merülne fel, úgy Pályázó a Játékból előzetes értesítést követően kizárható.

4.  Nyeremények, nyertesek

4.1.    A Pályázók feladata, hogy a 3.2 pontban foglalt feltételek szerinti Pályaművet küldjenek be. A Szervező által a kiírás szempontjainak megfelelése alapján kiválasztott Pályaművek a zsűrihez kerülnek, a továbbjutókat egy háromfős zsűri értékeli szakmai ismeretei alapján. A továbbjutók közül a zsűri 5 döntőst választ ki, akik a záróeseményen szélesebb közönség előtt adják elő Pályaműveiket. A zsűri szakmai megítélése alapján választ egy végső győztest az 5 döntőbe jutott Pályázó közül. Minden nem győztes, de döntőbe jutott Pályázó (tehát 4 döntős) a Szervező által felajánlott 20.000,- Ft értékű ajándékcsomagot kap. A győztes 50.000,- Ft értékű ajándékcsomagot,a Fiatal Írok Szövetsége (a továbbiakban: FISZ) által összeállított könyvcsomagot, továbbá az általuk 2024 nyarára szervezett irodalmi táborban történő részvételi lehetőséget (a továbbiakban: Nyeremény(ek)) nyer. A Nyeremények összesen tehát 4 db 20.000,- Ft értékű, és 1 db 50.000,- Ft értékű ajándékcsomag, a FISZ által összeállított könyvcsomag, és egy részvételi lehetőség a győztes számára a FISZ által szervezett táborban, amely tábor megszervezése és megtartására – vis maior eseteket kivéve - 2024. évben kerül sor.

A FISZ által szervezett tábor megvalósításáért - a Szervezőtől minden tekintetben függetlenül - a FISZ felel.

A FISZ-ről, illetve a FISZ által szervezett korábbi táborokkal kapcsolatban további általános információ a http://fiatalirok.hu/ honlapon található.

Az Játék nyerteseinek kihirdetésére 2024. április 11-én, csütörtök, 16 órakor kerül sor személyesen a Starbucks Magyarország által megjelölt helyszínen. Az esemény pontos helyszínéről a döntős Pályázókat a Szervező egyénileg, e-mailben értesíti.

A döntőbe jutott nyertes(eke)t a beérkezett érvényes Pályaművek közül a zsűri fogja kiválasztani szakmai szempontok alapján. Az előzsűri által kiválasztott Pályaművek a szakmai zsűrihez kerülnek, akik szakmai szempontok alapján választják ki a döntősöket és a győztest a Pályaművek közül.

4.2.    A Nyeremények készpénzre nem válthatók, ki nem cserélhetők és másra át nem ruházhatók.

4.3 A Szervezőt a nyeremény átadásán és az esetlegesen fizetendő, a nyereményekhez kapcsolódó adó megfizetésén kívül semmilyen kötelezettség nem terheli.

4.4.    A Játékkal kapcsolatos értesítések e-mailben történnek 2024.04.05. 23:59-ig, azon az elektronikus levélcímen, amelyről a Pályázó Pályaművét a 3.2 pontban megjelölt határidőig megküldte. 
Videópályaművek felhasználásáról: Pályázó a Videópályamű elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja kép- és hangmásának felhasználásához. A Pályázó által küldött kép- és hangfelvétel térben, időben és felhasználási módban korlátlanul felhasználható.
Amennyiben Pályázó közszereplőnek minősül, úgy ezen Pályázó beleegyezése nélkül is megnevezhető. Szervező a későbbiekben jogosult a megküldött videó, hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a jövőbeni rendezvényeinek népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, beleértve Szervező közösségi médiás oldalain történő közzétételt, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó adatvédelmi szabályokra és egyéb jogszabályi előírásokra figyelemmel és a Pályázó személyiségi jogai tiszteletben tartásával. Ezekért Pályázó sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult, és ilyen jellegű igényt vagy követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben. A fenti adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§
7. pont és a Ptk. 6:4. § (2) (3) bek.]. A fénykép-, és videófelvételeket Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Bővebb információ a személyes adatok kezeléséről a lenti 8-as pontban olvasható.

4.5.    Pályázó tudomásul veszi, hogy az 5 jutalmazott alkotás az alkotó nevének feltüntetésével a Starbucks Facebook és Instagram oldalon megjelenítésre kerül.
Pályázó a Pályamű beküldésével továbbá hozzájárul, hogy a Szervező szabadon használhassa a benyújtott Pályaművet vagy azok egyes részleteit. A Pályázó Pályaművének beküldésével feltétlenül és visszavonhatatlanul felhasználási jogot engedélyez a Szervező részére – kizárólagosan, teljeskörűen, és időbeni, térbeni korlátozás nélkül a Nyeremény, mint ellenszolgáltatás ellenében. Ennek megfelelően Szervező jogosult a Pályaművet megjelentetni.

4.6 A döntőbe jutott Pályázók kötelesek az értesítést visszaigazolni e-mailben az értesítést követő legkésőbb 72 órán belül (azaz 2024. április 8. 23:59-ig). Amennyiben a döntőbe jutott Pályázó vagy a győztes Pályázó az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, a kapcsolatot nem veszi fel, úgy a döntőbe jutásra, illetve a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult egy tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

4.7. A Pályázó nem jogosult Nyeremény átvételére, ha:

§ Pályaművének megküldése időpontjában nem töltötte be a 14. életévét;

§ bármely okból nem lehet vele felvenni a kapcsolatot;

§ bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti, nem fogadja el az abban foglaltakat;

§ a nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek,

§ korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a Játékban való részvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételében cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy esetén nem rendelkezik a részvételre vonatkozó törvényes képviselői, illetve gondnoki engedéllyel.

5.  Nyertesek értesítése

5.1.    A nyertesekkel a Szervező a 4.4 pontban meghatározottak szerint veszi fel a kapcsolatot, és a 4.6 pontban rögzített visszaigazolást követően üzenetben egyezteti velük a Nyeremény átvételének részleteit.

5.2.    Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a Nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

5.3.    Amennyiben a nyertesek nem a játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsátanak a Szervező rendelkezésére írásban, jogosulatlanná válhatnak a Nyereményre.

6.  Nyeremények kézbesítése

6.1.    A Nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mail-ben ([email protected]) egyezteti a Szervező.

A Pályázók kötelesek együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7.  A Szervező felelőssége

7.1.    A Szervező kizárja felelősségét a Pályázók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú

személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.2.    A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játékkal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb).

8.  Adatkezelés és adatvédelem

8.1.    Tájékoztatás
A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás (azaz az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása) önkéntes.

8.2.    Adatkezelés jogalapja:
Az AmRest Kávézó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01 09 890124, adószám: 14126444-2-41; a továbbiakban: Adatkezelő) a Pályázók lent megjelölt személyes adatait a lent meghatározott célból a Pályázók önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő önkéntes részvétellel a Pályázók kifejezetten hozzájárulnak a lent meghatározott személyes adataik kezeléséhez. A Pályázó a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Pályázó Facebook felhasználói nevét, illetve nevét, továbbá Pályaművét nyilvánosságra hozza a Starbucks Magyarország hivatalos Facebook és Instagram oldalán.
A Nyereményhez tartozó személyi jövedelemadóval és egyéb járulékfizetéssel kapcsolatban kezelt adatai vonatkozásában az adatkezelést a Szervező jogszabályon alapuló kötelezettségként végzi. 
A Pályázó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
8.3.    A személyes adatok felhasználási köre és céljai:

Az Adatkezelő a Pályázó kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Pályázó a Játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – úgy mint pl. Facebook felhasználói név, név, postázási cím, lakcím, életkor, email cím, telefonszám, kép- és hangmás, videófelvétel, illetve amelyeket a nyertesek kötelesek Szervező rendelkezésére bocsátani a Nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére (a továbbiakban Személyes Adat).
A Szervező a Személyes Adatokat a Játékra történő regisztráció, a Pályázók kiértesítése és a nyeremények átadása, kapcsolattartás, a Játékkal kapcsolatos bejelentési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából, illetve marketing, promóciós célból kezeli.

8.4.    Személyes Adatok kezelésének időtartama:
A Személyes Adatokat a nem nyertes Pályázók esetében a Szervező a nyeremény átadását követően törli, a Játék eredményét és a döntőbe jutott Pályázók és nyertes Pályázók Személyes Adatait a Játék ellenőrizhetősége érdekében 5 évig, illetve a nyertes hozzájárulásának visszavonásáig digitális formában megőrzi. A Nyereményhez tartozó személyi jövedelemadóval és egyéb járulékfizetéssel kapcsolatban kezelt Személyes Adatok vonatkozásában a megőrzési idő 5 év.

8.5.    Adatkezelő, adatfeldolgozó személye
A Személyes Adatok kezelését a Szervező végzi, az adatok feldolgozásában a Splendidea Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Játék lebonyolítása, Székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lház. 4. em. 1, E-mail: [email protected],) mint adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó) működik közre.
Az Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Pályázókat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják alábbi levelezési címre küldött postai levélben (AmRest Kávézó Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em.) vagy az [email protected] e-mail címre küldött e-mailben.


8.6.    Jogorvoslat
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését; az adatkezelés korlátozását.  Az Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázóknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek Személyes Adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az [email protected] e-mail címen.

8.7.    Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

8.8.    Helyesbítéshez való jog
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

8.9.    Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)
Az érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn.

8.10.    Korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

8.11.    Tiltakozás joga
Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

8.12.    Hozzájárulás visszavonásának joga
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

8.13.    Panasz és jogorvoslat
Az érintett jogosult arra, hogy a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, Dr. Osztopáni Krisztiánhoz forduljon [email protected] e-mail címen.
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
emailcím: [email protected]

Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

9.  Kizárás

9.1.    A Játékból kizárásra kerülnek azok a Pályázók, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

9.2.    Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Pályázót a Játékból.

10.  Vegyes rendelkezések

10.1.    A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, a Játék felfüggesztésére vagy törlésére és egyéb változtatásokra.

10.2.    Ezt a Játékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

Budapest, 2024. február 22. 

AmRest Kávézó Kft.
Szervező