Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

AmRest Kávézó Kft. Házirendje

 

I. Házirend célja, alkalmazása

A Házirendben megfogalmazott szabályok célja, hogy a STARBUCKS kávézó vendégei számára tiszta és nyugodt környezetet teremtsen, biztosítsa a vendégek és a munkavállalók biztonságát, egészségét és testi épségét, valamint a STARBUCKS kávézó berendezései, felszerelései állagának megőrzését. A STARBUCKS kávézó magában foglalja a kávézó épületét, a parkolót, drive kiszolgáló utat, teraszt, zöldterületet, illetve a kávézóhoz tartozó tovább területeket (a továbbiakban együttesen: „Kávézó”).

A Házirend betartása minden vendég számára kötelező. A Kávézó vendégei a Kávézó területére történő belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

A Kávézó munkavállalói, illetve a Kávézóban szolgálatot teljesítő biztonsági őrök jogosultak a Házirend rendelkezéseit betartatni, az abban megfogalmazott szabályoknak érvényt szerezni. A Kávézó munkavállalóinak, illetve biztonsági őreinek intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

A Házirend a Kávézó területén van kifüggesztve, illetve a www.starbucks.hu weboldalon is megtekinthető.

 

II. Általános magatartási szabályok

1. A Kávézó területe magánterület, annak berendezései, eszközei magántulajdon tárgyát képezik, ezért jelen házirend be nem tartása, illetőleg a Kávézó területén bármely szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból eredő károkozás a károkozó teljes anyagi felelősségét vonja maga után.

2. A Kávézó vendégének egy másik vendég által okozott bármely kárért, sérülésért, sérelemért a Kávézó és annak üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Tilos a Kávézó területén olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy félelmet, megbotránkozást keltsen.

4. A vendégek kötelesek tiszteletben tartani a Kávézó munkavállalóinak és biztonsági őreinek méltóságát, személyiségi jogait. Úgyszintén kötelesek a többi vendéggel szemben tiszteletet tanúsítani, kulturáltan viselkedni.

5. A Kávézó területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőekhez hasonló, és a Kávézó területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.

6. Tilos a Kávézó területén robbanóanyag, kábítószer, pirotechnikai eszköz árusítása, valamint annak a Kávézó területére történő behozatala. Tilos a Kávézó területére szúró- és vágóeszközt, kést, egyéb riadalmat keltő vagy olyan eszkötz bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyezteti.

7. Tilos belépni a Kávézóba alkoholos állapotban, más bódító vagy tudatmódosító szer hatása alatt, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy a Kávézóban, annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon. Tilos a Kávézó területére alkoholt annak Kávézón belüli fogyasztása céljából behozni.

8. Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével a Kávézó területére lőfegyverrel belépni tilos.

 

III. Higiénia, rend, tisztaság

1. A Kávézó területén minden vendégre nézve kötelező a rend és a tisztaság betartása.

2. A Kávézó területére belépni, illetőleg ott tartózkodni csak ápolt, tiszta öltözékben lehet.

3. A tisztaság megőrzése érdekében kérjük, hogy a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe. A Kávézó területén szemetelni tilos.

4. A mosdókat, illetve a Kávézó egyéb vizesblokkjait, vizes berendezéseit mindenki köteles rendeltetésének megfelelően használni. Tilos a vizes berendezésekbe hulladékot, rongyot, hamut vagy egyéb anyagot dobni, önteni.

 

IV. Egyéb magatartási szabályok

1. Az AmRest Kávézó Kft. írásbeli engedélye nélkül a Kávézó teljes területén tilos fényképezni, illetve filmfelvételt készíteni. Bármely, a rendeltetésszerű használaton túlmutató tevékenység, illetve üzleti célú tevékenység végzése csak az AmRest Kávézó Kft. előzetes engedélye nélkül tilos.

2. A Kávézó területén szórólapozáshoz, közvélemény-kutatáshoz, egyéb hasonló tevékenység végzéséhez az AmRest Kávézó Kft. írásbeli engedélye szükséges.

3. Tilos a Kávézóban politikai, vallási vagy hasonló jellegű rendezvényt tartani.

4. Tilos a Kávézóban kéregetni, hangoskodni vagy olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet.

5. Tilos a Kávézóban dohányozni, elektromos cigarettát használni.

6. A Kávézó területén tilos szerencsejáték szervezése és folytatása.

 

V. Parkoló használatára vonatkozó szabályok

1. A parkoló magánterület, annak használata kizárólag fogyasztó vendégeink számára megengedett a Kávézó nyitvatartási és a fogyasztás ideje alatt. Fogyasztó vendégeink a vásárlástól számított legfeljebb 2 (kettő) óra időtartamra vehetik igénybe a parkoló használatát.

2. A parkoló területén a KRESZ szabályainak betartása kötelező.

3. A KRESZ szabályainak megszegéséből és a parkoló nem rendeltetésszerű, illetve a Házirenddel ellentétes használatából eredő károkért a károkozó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

4. A parkoló területén lévő gépjárművekben, illetve az azokban elhelyezett tárgyakban harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért az üzemeltető felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja. Az AmRest Kávézó Kft. nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.

5. A gépjárműveket kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyeken szabad leparkolni.

6. Tilos a járműveket a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen a ki- és bejáratok előtt, illetve a „STARBUCKS Futár” jelzéssel ellátott parkolóhelyeken leállítani.

Amennyiben a vendég, vagy a parkolót igénybevevő bármely más személy megszegi a Házirendet, a Kávézó, illetve az AmRest Kávézó Kft. jogosult őt kiutasítani a parkoló területéről. Amennyiben a kiutasítás eredménytelen, az AmRest Kávézó Kft. megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve jármű eltávolításáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a Házirendet megszegő személy költségére és veszélyére.

 

VI. Kép- és hangfelvétel, adatvédelem

Tájékoztatjuk, hogy a Kávézó területén és annak rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet Önről. A Kávézó területére történő belépéssel, illetve a Kávézó rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Önről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint ahhoz, hogy a felvételt a Kávézót üzemeltető AmRest Kávézó Kft. marketing célokra felhasználja. Bővebb információkért kérjük, keresse a www.starbucks.hu weboldalon elhelyezett tájékoztatót.

 

VII. WiFi-használat

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kávézó által üzemeltetett vezeték nélküli internet hálózat (WiFi) látogatói kényelmét, szórakoztatását és tájékoztatását szolgálja.

1. Tilos a szolgáltatott hálózat kereskedelmi célú használata, és minden olyan egyéb hálózati tevékenység, mely a hálózat többi felhasználójának munkáját zavarja vagy akadályozza!

2. Tilos továbbá a hálózat alábbi tevékenységekre történő használata:

- a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);

- profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;

- a hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;

- a hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);

- a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata

- a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;

- másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl: pornográf/pedofil anyagok közzététele);

- hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing). 

A hálózat használatával Ön azt is tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt nem kizárhatóak esetleges hálózati incidensek, melyek a felhasználó által csatlakoztatott eszközökön okozott következményeiért az AmRest Kávézó Kft. nem vállal felelősséget.

A Kávézó területén közbotrányt okozó, garázda vagy a normális üzletvitelt zavaró, illetőleg a hatályos magyar jogszabályokat, valamint jelen Házirendet megsértő személyt a Kávézó munkavállalói vagy a biztonsági személyzet felszólítást követően a Kávézóból kivezetheti (szükség esetén rendőri segítséggel).

A Házirend megsértése a Kávézó területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.

Budapest, 2023. január 1.