RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

 • Mi, azaz az AmRest Kávézó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony, 2. emelet)
 • Ön, azaz az a természetes személy, akinek a személyes adatát kezeljük a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok közül legalább egy célból

2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja?

 • Számunkra kiemelten fontos az Ön magánszférájának és személyes adatainak a védelme. Az adatkezelés során biztosítjuk személyes adatainak biztonságát.
 • A jelen Adatvédelmi Szabályzatban kifejtjük hogyan kezeljük a személyes adatát a weboldalainkon (www.starbucks.hu/karrier) leadott álláspályázat esetén, az álláshirdetésben megadott telefonszámon és email címen leadott álláspályázat esetén, az éttermeinkben vagy külső helyszínen (pl. állásbörze) személyesen leadott álláspályázat esetén, a kihelyezett toborzási szórólapokon történő álláspályázat esetén, az álláskereső weboldalakon, illetve a fentiekben fel nem sorolt, de az AmRest Kávézó által a Starbucks márka tekintetében meghirdetett álláshirdetés esetén leadott állápályázat esetén.
 • Továbbá információt talál az adatai kezeléséhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségéről.

3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt?

 • Az Ön személyes adatainak a kezelője az AmRest Kávézó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony, 2. emelet).
 • Elérhetőségeink: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony, 2. emelet, e-mailcím: Starbucks esetén: szilvia.steckel@amrest.eu, telefonszám: +36 (1) 423 4002.

4. Hogyan veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel?

 • Az adatvédelmi tisztviselőnket a személyes adatai AmRest Kft. általi kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén keresheti annak érdekében, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolja.
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
  • e-mailcím: adatvedelem@amrest.eu;
  • postai levél (az „Adatvédelmi tisztviselőnek” megjelöléssel): AmRest Kávézó Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony, 2. emelet.

5. Milyen személyes adatokat kezelünk és azok honnan származnak? Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

 • A www.starbucks.hu/karrier oldalon, az álláshirdetésben megadott telefonszámon és email címen, álláskereső weboldalokon, a kihelyezett toborzási szórólapon, az éttermeinkben illetve külső helyszínen (pl. állásbörze) személyesen leadott jelentkezések esetén megadott személyes adatokat, illetve a fentiekben fel nem sorolt, de az AmRest Kávézó által a Starbucks márka tekintetében meghirdetett munkahelyekre jelentkezők személyes adatait:
  • Toborzási céllal, a meghirdetett pozíciókra jelentkezőkkel munkaviszony létesítése céljából kezeljük. 
  • A személyes adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, állandó lakcím, tartózkodási hely / ideiglenes lakcím, születési idő, önéletrajzban megjelölt személyes adatok (korábbi munkahelyek, iskolai végzettség, hobbyk, beszélt idegen nyelvek), TAJ szám, személyi igazolványszám, adószám.
  • A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy azok szükségesek ahhoz, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk a munkaviszony létesítésére vonatkozó szerződés megkötését megelőzően (GDPR 6. cikk (1) b) pont).
 • Álláspályázat visszautasítása esetén
  • Amennyiben az adott kiválasztási folyamat sikertelenül zárulna, az AmRest Kávézó a jelentkező személyes adatait a később meghirdetett pozíciók betöltése érdekében, minden esetben a jelentkező kifejezett külön hozzájárulása alapján kezeli.
  • A fenti adatok kezelésének jogalapja, az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

6. Automatizált döntéshozatal

 • Nem hozunk a személyére vonatkozóan olyan döntést, mely kizárólag az Ön személyes adatának automatizált kezelésén alapul és jogi hatállyal bír vagy hasonlóan jelentősen hatna Önre.

7. Kinek továbbítjuk a személyes adatát?

 • Személyes adatát olyan jogi személyeknek továbbítjuk, akik nevünkben járnak el, azaz szolgáltatók, IT szolgáltatók, marketing ügynökségek, adminisztratív szolgáltatást nyújtó személyek.

8. Továbbításra kerül a személyes adata harmadik országokba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívülre)?

 • Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba).

9. Meddig őrizzük meg személyes adatait?

Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük. A személyes adatait az alábbi időpontokig tároljuk

 • Az AmRest Kávézó a fenti jogalap szerint és a fent megjelölt toborzási célból a sikeres kiválasztási folyamat lezárultáig, azaz az AmRest Kávézó által küldött, a munkaviszony létesítésére irányuló ajánlat elfogadásáig kezeli. 
 • Amennyiben a kiválasztási folyamat nem volt sikeres és az AmRest nem tesz ajánlatot a jelentkezőnek munkaviszony létesítésére, az AmRest Kávézó a jelentkező kifejezett külön hozzájárulása alapján tovább tárolja annak személyes adatait a hozzájárulás kifejezett visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.

10. Tiltakozhat-e személyes adatai kezelése ellen? Milyen egyéb jogai vannak a személyes adatai kezelését illetően? Hogyan gyakorolhatja jogait?

 • Toborzási célú adatkezelés elleni tiltakozás: Joga van a személyes adatainak toborzási célú kezelése ellen bármikor tiltakozni.
 • Egyedi helyzete miatti tiltakozás: Joga van a személyes adatainak jogos érdekeink céljából történő kezelése ellen bármikor tiltakozni egyedi helyzetére vonatkozó okok miatt. Ebben az esetben jelölje meg azon egyedi helyzetét, mely a véleménye szerint indokolja a személyes adatai kezelésének abbahagyását.
 • Mindemellett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, illetve joga van ezen adatokhoz hozzáférni és másolatot kérni.
  • Joga van a nem teljes vagy pontatlan személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kiegészítését kérni.
  • Joga van a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például:
  • vitatja az általunk kezel személyes adata pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes és személyes adatának törlését ellenzi és ehelyett a személyes adata felhasználásának korlátozását kéri;
  • nincs tovább szükségünk a személyes adatára az adatkezelési célhoz, de Önnek szüksége van rá az igénye létrehozásához, gyakorlásához, illetve jogi igények elleni védekezéshez;
  • tiltakozott a személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete miatti okból – ebben az esetben kérheti az adatkezelés korlátozását arra az időre, amíg el nem dől, hogy jogos érdekünk felülírja a tiltakozásának alapját.

Amennyiben korlátozza a személyes adatai kezelését, jogosultak leszünk tárolni azokat, illetve csak abból a célból kezelni, hogy igényt létrehozzunk, gyakoroljunk, illetve az ellen védekezzünk, hogy harmadik természetes vagy jogi személy jogait megvédjük, illetve az Európai Unió vagy a tagállam(ok) fontos közérdeke céljából. Egyéb tevékenységet csak az Ön hozzájárulásával végezhetünk.

 • Joga van személyes adatai törlését kérni, ha például:
  • személyes adatai a továbbiakban nem szükségesek abból a célból, amely célból gyűjtöttük, illetve kezeltük őket;
  • visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatai kezelésére;
  • személyes adatának kezelése ellen egyedi helyzete miatt tiltakozik és nincs olyan jogalapunk az adatkezelésre, mely felülírja a tiltakozását;
  • tiltakozik személyes adatainak marketing célú kezelése ellen;
  • személyes adatát jogellenesen kezeltük.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Mivel személyes adatát hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezeljük, joga van ahhoz, hogy hozzájárulása vagy szerződés alapján megadott adatát struktúrált, általánosan használt, géppel olvasható, interoperábilis formában (pl. számítógépen olvasható módon) megkapja. Joga van azt is kérni, hogy személyes adatát közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el, amennyiben ez technikailag lehetséges.
 • Joga van személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni azon adatok vonatkozásában, melyeket hozzájárulása alapján kezelünk. Hozzájárulása visszavonása nem érinti azon adatkezelések jogszerűségét, melyek a hozzájárulása visszavonása előtt történtek.
 • Joga van hozzájárulását visszavonni vagy a kommunikáció formáját megváltoztatni: Bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja a hozzájárulása körét arra vonatkozóan, hogyan kereshetjük fel toborzási célból (az Ön által választott lehetőség alapján felkereshetjük elektronikus úton, pl. e-mailben vagy SMS, MMS útján). Ennek legegyszerűbb módja, ha e-mailt küld a Starbucks részére: szilvia.steckel@amrest.eu.
 • A fenti jogok gyakorlásához kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel (elérhetőségeit a fenti 4. pontban találja) vagy velünk (elérhetőségeinket a fenti 3. pontban találja).
 • Panasz az adatvédelmi hatósághoz: joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatsághoz fordulni panaszával.

11. Köteles személyes adatait megadni?

A Starbucks által meghirdetett pozícióval kapcsolatos munkaviszony létesítése céljából, a kapcsolódó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve kapcsolatfelvételhez szükséges a személyes adatainak megadása. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk az álláspályázatát feldolgozni és értékelni, illetve nem tudjuk a kapcsolatot felvenni Önnel és az esetleges kérdéseit, panaszait és javaslatait megválaszolni.

12. Mi az a GDPR?

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

13. Mikortól érvényes a jelen Adatvédelmi Szabályzat?

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25. napjától érvényes.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármely módosítása annak közzétételével hatályos (a weboldalon és az applikációban, amennyiben az alkalmazandó).