Adatvédelmi nyilatkozat

1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

 • Mi, azaz az AmRest Kávézó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em.) 
 • Ön, azaz a vásárlónk – természetes személy, akinek a személyes adatát kezeljük az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok közül legalább egy célból

2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja?

 • Számunkra kiemelten fontos az Ön magánszférájának és személyes adatainak a védelme. Az adatkezelés során biztosítjuk személyes adatainak biztonságát.
 • A jelen Adatvédelmi Szabályzatban kifejtjük hogyan kezeljük a személyes adatát a weboldalainkon (www.starbucks.hu és http://www.starbuckscapsules.com/hu, www.facebook.com/StarbucksMagyarorszag), valamint az Ön által küldött megkeresés, panasz és javaslat kezelése során.
 • Továbbá információt talál az adatai kezeléséhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségéről.

3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt?

 • Az Ön személyes adatainak a kezelője az AmRest Kávézó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em.).
 • Elérhetőségeink: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em.)., e-mailcím: starbuckshungary@amrest.eu, telefonszám: +36 (1) 423 4002.

4. Milyen személyes adatokat kezelünk és azok honnan származnak? Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

 • Direkt marketing célból: Marketing üzeneteket küldünk Önnek az általunk és a vendéglátás területén működő, illetve fizetési szolgáltatást nyújtó üzleti partnereink termékeiről, ajánlatairól és új termékeiről különböző kommunikációs csatornákon (pl. e-mail, SMS), melyhez Ön előzetesen szabad hozzájárulását adta. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja éppen olyan egyszerűen, ahogy azt megadta. A hozzájárulása visszavonása nincs hatással a visszavonás előtt tett cselekedetek jogszerűségére.
 • A fenti adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
 • Törzsvásárlói programban való részvétel: esetén a márka népszerűsítése és vásárlói elégedettség növelése céljából az Ön igényeihez igazítva kedvezményt, illetve ajándékot adunk Önnek a megadott személyes adatok alapján.
 • A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges a vásárlói elégedettség növelésével kapcsolatos szerződés teljesítéséhez és hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont).
 • Jogi igények létrehozása, gyakorlása és ezek elleni védekezés
  • Igények létrehozása és gyakorlása, illetve ezek elleni védekezés céljából kezeljük a rendelésének, felhasználói fiókjának (amennyiben rendelkezik ilyennel) és az igényhez kapcsolódó adatait.
  • A fenti adatok kezelésének jogalapja az igények létrehozásához, gyakorlásához és ellenük történő védekezéshez fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
 • Válaszadás érdeklődésre, panaszra és javaslatra
  • Kérdéseire, panaszaira és javaslataira történő válaszadás céljából kezeljük a kérésben, panaszban, illetve javaslatban megadott személyes adatait.
  • A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont), illetve a válaszadáshoz fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
 • Vásárlói elégedettség-felmérés és a szolgáltatásaink színvonalának meghatározása
  • Annak érdekében, hogy a vásárlóink elégedettségét felmérjük és a szolgáltatásaink színvonalát lemérjük, a felmérésben Ön által megadott személyes adatokat kezeljük (amennyiben ilyen felmérés kitöltésére kerjük).
  • A fenti adatok kezelésének jogalapja az ahhoz fűződő jogos érdek, hogy releváns információkat gyűjtsünk ahhoz, hogy termékeink és szolgáltatásaink színvonalát javítani tudjuk (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

5. Automatizált döntéshozatal

 • Nem hozunk a személyére vonatkozóan olyan döntést, mely kizárólag az Ön személyes adatának automatizált kezelésén alapul és jogi hatállyal bír vagy hasonlóan jelentősen hatna Önre.

6. Kinek továbbítjuk a személyes adatát?

 • Személyes adatát olyan jogi személyeknek továbbítjuk, akik nevünkben járnak el, azaz szolgáltatók, IT szolgáltatók, marketing ügynökségek, adminisztratív szolgáltatást nyújtó személyek, nevünkben vásárlói elégedettség-felmérést végző személyek, vevőszolgálatot nyújtó vállalkozások (pl. telefonközpont).

7. Továbbításra kerül a személyes adata harmadik országokba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívülre)?

 • Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba).

8. Meddig őrizzük meg személyes adatait?

Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük. A személyes adatait az alábbi időpontokig tároljuk:

 • A jogi kötelezettségeink teljesítésének céljából (pl. számviteli törvény, adó jogszabályok rendelkezései): ezen rendelkezésekből fakadó időtartamig (pl. számlázási adatait 8 évig meg kell őriznünk).
 • Az adatvédelmi szabályzat 5. pontjában meghatározott jogos érdek teljesítése céljából: a jogos érdek időtartamáig, hacsak Ön nem tiltakozik a személyes adatainak marketing célú kezelése ellen. Ebben az esetben kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.
 • Törzsvásárlói programban való részvétel céljából a cél megvalósulásáig.
 • Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz igény létrehozása, gyakorlása, illetve az ellene történő védekezés céljából: a jogszabály szerinti elévülési idő idejéig (pl. az Ön ügyeihez kapcsolódó általános elévülési idő 5 év, illetve a fogyasztói igények általános elévülési ideje szintén 5 év. Az itt jelzett elévülési idők a jogszabályi változások következtében változhatnak).
 • Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz kérdések, panaszok, javaslatok megválaszolása: a válasz megadásához szükéges időtartamig, de nem tovább, mint 14 nap azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.
 • Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz vásárlói elégedettség-felmérés és szolgáltatásaink minőségének meghatározása céljából: jogos érdekünk idejéig, de nem tovább, mint 24 hónap.

9. Tiltakozhat-e személyes adatai kezelése ellen? Milyen egyéb jogai vannak a személyes adatai kezelését illetően? Hogyan gyakorolhatja jogait?

 • Marketing célú adatkezelés elleni tiltakozás: Joga van a személyes adatainak marketing célú kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen bármikor tiltakozni.
 • Egyedi helyzete miatti tiltakozás: Joga van a személyes adatainak jogos érdekeink (a marketinget ide nem értve) céljából történő kezelése ellen bármikor tiltakozni egyedi helyzetére vonatkozó okok miatt. Ebben az esetben jelölje meg azon egyedi helyzetét, mely a véleménye szerint indokolja a személyes adatai kezelésének abbahagyását.
 • Mindemellett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, illetve joga van ezen adatokhoz hozzáférni és másolatot kérni.
  • Joga van a nem teljes vagy pontatlan személyes adatoi helyesbítését, törlését vagy kiegészítését kérni.
  • Joga van a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például:
   • vitatja az általunk kezel személyes adata pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes és személyes adatának törlését ellenzi és ehelyett a személyes adata felhasználásának korlátozását kéri;
   • nincs tovább szükségünk a személyes adatára az adatkezelési célhoz, de Önnek szüksége van rá az igénye létrehozásához, gyakorlásához, illetve jogi igények elleni védekezéshez;
   • tiltakozott a személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete miatti okból – ebben az esetben kérheti az adatkezelés korlátozását arra az időre, amíg el nem dől, hogy jogos érdekünk felülírja a tiltakozásának alapját.

Amennyiben korlátozza a személyes adatai kezelését, jogosultak leszünk tárolni azokat, illetve csak abból a célból kezelni, hogy igényt létrehozzunk, gyakoroljunk, illetve az ellen védekezzünk, hogy harmadik természetes vagy jogi személy jogait megvédjük, illetve az Európai Unió vagy a tagállam(ok) fontos közérdeke céljából. Egyéb tevékenységet csak az Ön hozzájárulásával végezhetünk.

 • Joga van személyes adatai törlését kérni, ha például:
  • személyes adatai a továbbiakban nem szükségesek abból a célból, amely célból gyűjtöttük, illetve kezeltük őket;
  • visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatai kezelésére;
  • személyes adatának kezelése ellen egyedi helyzete miatt tiltakozik és nincs olyan jogalapunk az adatkezelésre, mely felülírja a tiltakozását;
  • tiltakozik személyes adatainak marketing célú kezelése ellen;
  • személyes adatát jogellenesen kezeltük.
 
 • Adathordozhatósághoz való jog: Mivel személyes adatát hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezeljük, joga van ahhoz, hogy hozzájárulása vagy szerződés alapján megadott adatát struktúrált, általánosan használt, géppel olvasható, interoperábilis formában (pl. számítógépen olvasható módon) megkapja. Joga van azt is kérni, hogy személyes adatát közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el, amennyiben ez technikailag lehetséges.
 • Joga van személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni azon adatok vonatkozásában, melyeket hozzájárulása alapján kezelünk. Hozzájárulása visszavonása nem érinti azon adatkezelések jogszerűségét, melyek a hozzájárulása visszavonása előtt történtek.
 • Joga van hozzájárulását visszavonni vagy a marketing kommunikávció formáját megváltoztatni: Bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja a hozzájárulása körét arra vonatkozóan, hogyan kereshetjük fel marketing célból (az Ön által választott lehetőség alapján felkereshetjük elektronikus úton, pl. e-mailben vagy SMS, MMS útján). Ennek legegyszerűbb módja, ha e-mailt küld a Starbucks részére: starbuckshungary@amrest.eu.
 • Panasz az adatvédelmi hatósághoz: joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni panaszával.

10. Köteles személyes adatait megadni?

A kapcsolatfelvételhez szükséges a személyes adatainak megadása. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk üzenetét feldolgozni, illetve kérdéseit, panaszait és javaslatait megválszolni.

11. Mi az a GDPR?

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

12. Mikortól érvényes a jelen Adatvédelmi Szabályzat?

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25. napjától érvényes.

A jelen Adatédelmi Szabályzat bármely módosítása annak közzétételével hatályos (a weboldalon és az applikációban, amennyiben az alkalmazandó).